top of page
22281.jpg

Digital Training

บริการจัดอบรมดิจิทัล

อบรมพนักงานในองค์กร จัดอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่เหมาะสมกับองค์กร

Soft Skills

หลักสูตรอบรมทักษะ Soft Skill แห่งอนาคต (In-house Training) มีรายละเอียดคอร์ดอบรมดิจิทัล ดังนี้

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับพนักงานในระดับเริ่มต้นถึงกลางในการพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานในยุคดิจิทัล โดยจะได้เรียนรู้การปรับกระบวนคิด สร้างแรงจูงใจ การสร้างให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทักษะในการวางแผนธุรกิจอย่างชาญฉลาดและเท่าทันในยุคดิจิทัล

 Digital Midset

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับพนักงานในระดับเริ่มต้นถึงกลางในการปรับเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการ และรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยจะได้เรียนรู้การกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการใช้เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่เหมาะสม

Digital Transformation

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับพนักงานในระดับกลางถึงสูงที่ต้องการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ โดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจของตนเอง ตลอดจนการทำจัดทำแผนธุรกิจดิจิทัลให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจจริงและได้ผลลัพธ์แผนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

 Digital Entrepreneur

หลักสูตร AI สำหรับธุรกิจและองค์กร เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับพนักงานในระดับกลางถึงระดับสูงในการพัฒนาทักษะและความรู้ของการนำ AI มาประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร และสร้างโอกาสทางธุรกิจ

AI for Business

หลักสูตร Cybersecurity เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับพนักงานในระดับต้นถึงสูงในการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์การป้องกัน และเทคนิคการักษาความปลอดภัยให้เป็นตามมาตรฐานสากล

Cybersecurity Masterclass

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับพนักงานในระดับกลางถึงสูงที่ต้องการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในการนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ เพื่อช่วย

Data Analytics for Business Innovation

Tech Skills

หลักสูตรอบรมทักษะ Tech Skill (In-house Training) มีรายละเอียดคอร์ดอบรมดิจิทัล ดังนี้

Business Acumen 

สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบของการฝึกอบรมพร้อมดูงานต่างประเทศ

Innovation & Business Trips

บรรยากาศการอบรมที่ผ่านมา

Join us in developing the potential of your people and organization towards the digital future.

Sustainable along with TIME Digital

bottom of page