top of page
ติดต่อบริการ

Privacy Policy

สำหรับผู้เข้าร่วมงานอบรม งานสัมมนา การประชุม การศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ

บริษัท ไทม์ ดิจิทัล จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูล”)  เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบาย”) นี้จึงได้จัดทำขึ้น เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา ใช้หรือเปิดเผย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ รวมถึงพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของบริษัทฯ บริษัทฯจึงประกาศนโยบายดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ หรือตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมงานอบรม งานสัมมนา การประชุม การศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของ บริษัทฯ

 • เพื่อการจัดเตรียมผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมงานอบรม งานสัมมนา การประชุม การศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน เช่น การวิเคราะห์และจัดรูปแบบกิจกรรม การจัดหาสถานที่ การจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดหาห้องพัก การจัดเตรียมของชำร่วย รวมถึงการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น

 • เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมงานอบรม งานสัมมนา การประชุม การศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การจัดทำทะเบียนและประวัติการร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมงาน การดำเนินกิจกรรม รวมถึงแจกของที่ระลึก ของรางวัล (ถ้ามี)

 • เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมงานอบรม งานสัมมนา การประชุม การศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น

 • เพื่อการสัมภาษณ์หรือการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในรูปแบบ
  ออนไลน์และออฟไลน์ในการดำเนินการในโครงการที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
  ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • เพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำรายงานของโครงการที่เกี่ยวข้อง และอาจมีการใช้ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบ

 • เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานอบรม งานสัมมนา การประชุม การศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้น (รวมถึงกรณีที่มีการจัดงานในรูปแบบออนไลน์) โดย บริษัทฯ อาจมีการเผยแพร่ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หรือการถ่ายทอดสดดังกล่าว ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของ บริษัทฯ หรือผ่านทางหนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ เป็นต้น

 • เพื่อในการดำเนินการจัดทำการเบิกจ่าย สำหรับ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าวิชาชีพ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือกิจกรรมที่บริษัทต้องดำเนินการ

 

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 1. บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัว ที่อยู่อีเมล (email address) ประวัติการศึกษา ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ข้อมูลเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค เป็นต้น

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

 

3.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะใดฐานะหนึ่ง เช่น คู่ค้า ลูกค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือในหน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น และ/หรือระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของบริษัทฯ

4.แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน บริษัทฯจะใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงในช่องทางต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานบริการ ทำแบบสำรวจความคิดเห็น หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ การมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเจ้าของข้อมูลสามารถดำเนินการได้ แต่ผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหลักฐานของการมอบอำนาจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อาจเป็นผลให้บริษัทฯไม่สามารถให้ประโยชน์นั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

บริษัทฯไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ

5.สิทธิและการมีส่วนร่วมของของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังต่อไปนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

 • 1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent)

     เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทฯได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่กับบริษัทฯ โดยส่งคำขอแจ้งให้บริษัทฯทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางอีเมล์ไปที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล contact@timeconsulting.co.th

เมื่อได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าการใช้สิทธินั้นมีความเหมาะสม กล่าวคือ บริษัทฯไม่สามารถอ้างอิงฐานการประมวลผลอื่นเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ได้ บริษัทฯจะหยุดการประมวลผลและลบข้อมูลที่ขอถอนความยินยอมทิ้งโดยทันที

 • 2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right to access)

     เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนและขอให้บริษัทฯทำสำเนาข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ตนเอง รวมถึงมีสิทธิขอให้บริษัทฯเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทฯ

 • 3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification)

     เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริษัทฯดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจผิด

 • 4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure)

     เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าการใช้สิทธินั้นมีความเหมาะสม กล่าวคือ บริษัทฯไม่สามารถอ้างอิงฐานการประมวลผลอื่นเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ได้ บริษัทฯจะหยุดการประมวลผลและลบข้อมูลนั้นทิ้งโดยทันที

 • 5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing)

     เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริษัทฯระงับการใข้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ ด้วยเหตุผลบางประการ  เช่น เจ้าของข้อมูลร้องขอใช้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และ บริษัทฯยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องลบทำลาย (เช่น หมดระยะเวลาการจัดเก็บ) แต่เจ้าของข้อมูลร้องขอห้ามมิให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แต่ไม่ต้องลบทำลายทิ้ง

 • 6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability)

     เจ้าของข้อมูลมีสิทธิให้บริษัทฯส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตนได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองได้

 • 7) สิทธิในการคัดด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object)

     เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุผลบางประการได้

 • 8) สิทธิในการร้องเรียน (Right to Complain)

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะบันทึกการร้องขอการใช้สิทธิในข้างต้นของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นหลักฐานทั้งกรณีที่ได้ดำเนินการให้ และที่ไม่ได้ดำเนินการให้ตามคำร้อง กรณีที่ปฏิเสธคำร้องขอ บริษัทฯจะต้องบันทึกสาเหตุของการปฏิเสธไว้ด้วย

โดยท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลได้ โดยการยื่นแบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

6.การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.timeconsulting.co.th โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกำกับอยู่ อย่างไรก็ดี บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางดังกล่าว

7.การติดต่อกับบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

– ชื่อ: บริษัท ไทม์ ดิจิทัล จำกัด

– สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิค ทาวเวอร์ โครงการสามย่านมิตรทาวน์  ชั้น 11 ถนนพระราม4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

– ช่องทางการติดต่อ: contact@timedigital.co.th

– เบอร์โทรศัพท์: 02-003-9778

2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

– สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิค ทาวเวอร์ โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 11 ถนนพระราม4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

– ช่องทางการติดต่อ: contact@timedigital.co.th

– เบอร์โทรศัพท์: 02-003-9778

bottom of page