/    /  Lean Startup Approach

Lean Startup Approach

หลักสูตรแนวทางการสร้างธุรกิจแบบ Lean Startup สำหรับผู้ประกอบการ

About this course

Lean Startup Approach เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการ ที่สนในใจสร้างหรือปรับกระบวนการทำงานของธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล การออกแบบธุรกิจ Lean Startup นี้จะมุ้งเน้นความสำคัญของสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นหลัก ใช้วิธีลดกระบวนการหรือทรัพยากรที่ไม่จำเป็นเพื่อลดต้นทุนและทำให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงจุดยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรนี้จะใช้การอบรมและเรียนรู้ร่วมกับเครื่องมือ Lean Business Model Canvas ที่ปรับแต่งจาก Business Model Canvas มาใช้ในการออกแบบและปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างตรงจุด เพื่อให้สามารถต่อยอดแนวทางในการพัฒนาหรือสร้างธุรกิจต่อในอนาคต

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร มีดังต่อไปนี้

 • ค้นพบแนวทางที่สามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจประเภท Lean Startup
 • พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ทางการตลาดยุคดิจิทัล
 • กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดไอเดียใหม่
 • เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดมุมมองที่แตกต่าง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการที่สนใจการสร้างหรือพัฒนาธุรกิจแบบ Lean Startup

รูปแบบการอบรม

หลักสูตรการอบรมจำนวน 1 วัน โดยประกอบไปด้วยการบรรยายเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ 20%, การเรียนรู้ผ่าน Case Study 30% และลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบของการ Workshop 50% โดยมีกระบวนการหลักดังนี้

Problem ปัญหา

 • Customer Segments กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • Unique Value Proposition คุณค่าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า
 • Solution วิธีการแก้ปัญหา
 • Channels ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า
 • Revenue Streams กระแสเงินสด
 • Cost Structure โครงสร้างต้นทุน
 • Key Metrics ตัวชี้วัดสำคัญ
 • Unfair Advantage ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างเหนือชั้น

TIME Digital สามารถจัดหลักสูตรนี้ให้มีความเหมาะสมและความต้องการของหน่วยงานในลักษณะ In-house Training ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม