/    /  Digital Transformation

Digital Transformation

หลักสูตรการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล สำหรับองค์กรเอกชน

About this course

Digital Transformation เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการเปลี่ยนแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เปลี่ยน ทัศนคติ และวิธีทำธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยีและมีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง เนื่องด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการสร้างกระบวนการใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น โดยช่วยส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การบริโภค การใช้ชีวิตของผู้คน และมีผลกระทบอยู่ทุกหนทุกแห่งในปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรระดับผู้จัดการและผู้บริหารในองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติต่อดิจิทัล และต้องการเปลี่ยนถ่ายองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล 4.0

รูปแบบการอบรม

หลักสูตร 2 วันเต็ม ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของทฤษฎี 20% Case Studies 30% และ Workshop 50%

วันที่ 1:

  • Innovate Digital Business: ขัดเกลาไอเดียธุรกิจดิจิทัลของคุณ
  • Design Thinking for Innovation: กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างมีนวัตกรรม

วันที่ 2:

  • Digital Transformation Management and Digital Processes: เรียนรู้กระบวนการและการจัดการดิจิทัลอย่างมีระบบ
  • Invent Digital Business Model: สร้างโมเดลธุรกิจ พิชิตยุคดิจิทัล

TIME Digital สามารถจัดหลักสูตรนี้ให้มีความเหมาะสมและความต้องการของหน่วยงานในลักษณะ In-house Training ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม