/    /  Design Thinking

Design Thinking

หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่ธุรกิจนวัตกรรม สำหรับองค์กรเอกชน

About this course

Design Thinking เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการจะพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงใจลูกค้าด้วย Design Thinking Process ซึ่งเป็นการออกแบบกลยุทธ์หรือแนวคิดสร้างจินตนาการในมุมมองที่กว้างขึ้น จนไปถึงการได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการออกมาในรูปแบบของ Prototype หรือต้นแบบ และยังมีการนำต้นแบบนี้ไปทดสอบกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลตอบรับและข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาก่อนที่จะมีการผลิตหรือนำบริการนั้นออกสู่ตลาดจริง

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร มีดังต่อไปนี้

  • มีขั้นตอนกระบวนการคิดริเริ่มอย่างนวัตกร
  • เรียนรู้และฝึกการนำ Design Thinking มาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรม
  • สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้
  • ประยุกต์ใช้ในการทำงานเชิงวิเคราะห์หรือวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรระดับผู้จัดการในองค์กรที่มีความสนใจและอยากริเริ่มที่จะสร้างธุรกิจนวัตกรรมขึ้นมา

รูปแบบการอบรม

หลักสูตรจำนวน 1 วันเต็ม ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของทฤษฎี 20% Case Studies 30% และ Workshop 50% ในหลักสูตรนี้จะให้ระดมไอเดียความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม โดยประกอบไปด้วย 5 กระบวนการดังนี้

  1. Empathize เป็นการทำความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อจะสร้างสรรค์ หรือแก้ไขสิ่งใดก็ตามจะต้องเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างถ่องแท้เสียก่อน เพราะนั่นจะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การพัฒนาความสำเร็จในทุกธุรกิจ
  2. Define การสังเคราะห์ข้อมูล การตั้งคำถามปลายเปิดที่ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำกัดกรอบของการแก้ปัญหา ซึ่งภายหลังจากที่เราเรียนรู้และทำเข้าใจต่อกลุ่มบุคคลเป้าหมายแล้ว ก็ต้องวิเคราะห์ปัญหา กำหนดให้ชัดเจนว่าจริงๆ แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร เลือกและสรุปแนวทางความเป็นไปได้
  3. Ideate การระดมความคิดใหม่ๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด หรือการสร้างความคิดต่างๆ ให้เกิดขึ้น โดยเน้นการหาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด หลากหลายที่สุด โดยความคิดและแนวทางต่างๆ ที่คิดขึ้นมานั้นก็เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้น Define
  4. Prototype การสร้างแบบจำลอง หรือการสร้างต้นแบบขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดสอบและตอบคำถามหรือกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อที่เราจะได้เข้าใจสิ่งที่เราอยากรู้มากยิ่งขึ้น และยิ่งสร้างเร็วเท่าไรก็ยิ่งได้ลองหาข้อผิดพลาด และเรียนรู้เกี่ยวกับไอเดียของเราได้เร็วเท่านั้น
  5. Test หรือการทดสอบ โดยเรานำแบบจำลองที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับผู้ใช้ หรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสังเกตประสิทธิภาพการใช้งาน โดยนำผลตอบรับ ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนคำแนะนำมาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงต่อไปให้ทำความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อจะสร้างสรรค์หรือแก้ไขสิ่งใดก็ตามจะต้องเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างถ่องแท้เสียก่อน เพราะสิ่งนั้นจะนำไปสู่การพัฒนาความสำเร็จของธุรกิจ

TIME Digital สามารถจัดหลักสูตรนี้ให้มีความเหมาะสมและความต้องการของหน่วยงานในลักษณะ In-house Training ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม