/    /  Data Analysis & Visualization

Data Analysis & Visualization

หลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูล สำหรับองค์กรภาครัฐ

About this course

Data Analysis & Visualization เป็นหลักสูตรสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์และการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ภาพทางความคิด โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการปูพื้นฐานการทำความเข้าใจ การแจกแจง และการจัดระเบียบข้อมูลที่มีอยู่เพื่อใช้ในการนำไปคิดวิเคราะห์ รวมถึงการต่อยอดนำเสนอข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบของภาพเพื่อให้ข้อมูลสามารถถูกย่อยให้เข้าใจง่ายขึ้น เพิ่มความน่าสนใจ และสร้างความแตกต่างให้กับองค์กร

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร มีดังต่อไปนี้

  • พัฒนาทักษะด้านการคิดและวิเคราะห์ข้อมูล
  • เรียนรู้การจัดระเบียบและต่อยอดข้อมูลด้วยการนำเสนอในรูปแบบภาพ (Visualization)
  • กระตุ้นการกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Think out of the box)
  • ยกระดับและเพิ่มโอกาสในการสร้างความแตกต่างจากองค์กรอื่น

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรระดับปฏิบัติการและผู้จัดการในองค์กรที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในเชิงปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสร้างสรรค์ภาพทางความคิด (Visualization) เพื่อต่อยอดข้อมูลที่มีในระดับเบื้องต้น

รูปแบบการอบรม

หลักสูตรการอบรมจำนวน 1 วัน โดยประกอบไปด้วยการบรรยายเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ 20%, การเรียนรู้ผ่าน Case Study 30% และลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบของการ Workshop 50% โดยมีกระบวนการหลักดังนี้

In tune: เข้าใจ Concept และความสำคัญของหลักสูตร

Define and Follow Through: เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องมือ Data Analysis

Reflect: ฝึกทักษะด้าน Visualize และแลกเปลี่ยนทัศนคติผ่านการทำกิจกรรม Workshop

TIME Digital สามารถจัดหลักสูตรนี้ให้มีความเหมาะสมและความต้องการของหน่วยงานในลักษณะ In-house Training ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม