/    /  Customer Journey Mapping

Customer Journey Mapping

หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางของลูกค้า สำหรับองค์กรภาครัฐ

About this course

Customer Journey Mapping  เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการเพิ่มทักษะและเรียนรู้การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการ และการจัดการกับประสบการ์ต่างๆตลอดจนแนวทางปฎิบัติของพนักงานต่อลูกค้าซึ่งล้วนส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้าทั้งสิ้น จากการทำ Customer Journey Map เพื่อหาจุดบกพร่องทางการบริการ และหาแนวทางปรังปรุงในการเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีขึ้นในแต่ละจุดสัมผัสของลูกค้า (Touch Point) จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร มีดังต่อไปนี้

  • เข้าใจถึงความคาดหวังของลูกค้าและการให้บริการที่ตอบโจทย์
  • ทราบถึงพฤติกรรม และ เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่าชัดเจน
  • เรียนรู้แนวทางการเดินทางของประสบการณ์และการสร้างหรือปรังปรุงประสบการณ์ในแต่ละช่วงเวลาของการติดต่อระหว่างธุรกิจกับลูกค้า
  • สามารถออกแบบสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
  • สามารถวิเคราะห์จุดบกพร่องทางบริการเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างตรงจุด

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรระดับปฎิบัติการและระดับผู้จัดการในองค์กรหรือหน่วยงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะบุคคลากรในวางกลยุทธ์การให้บริการที่ตอบสนาองความต้องการและเข้าใจลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการบริการ

รูปแบบการอบรม

รูปแบบการอบรม:  เป็นหลักสูตร 2 วันเต็ม ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของทฤษฎี 20% Case studies 30% และ workshop 50%

โดยมีแผนการอบรมดังต่อไปนี้ :

วันที่ 1

Customer & Market Focus: ทำความรู้จักตนตัวและความมต้องการของลูกค้า

Moment of Truths: การเดินทางของประสบการณ์ และการสร้างประสบการณ์ที่พิเศษ

Case Studies: เรียนรู้จากกรณีศึกษา

วันที่ 2

Five Steps to Effective Journey Maps: หัวใจหลัก 5 ข้อของการทำ Customer Journey Map

Customer Journey Mapping Step-by-step: เรียนรู้การทำ Customer Journey Mapping อย่างเป็นขั้นตอน

TIME Digital สามารถจัดหลักสูตรนี้ให้มีความเหมาะสมและความต้องการของหน่วยงานในลักษณะ In-house Training ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม