/    /  Big Data as a Service

Big Data as a Service

หลักสูตรฝึกอบรมการให้บริการโดยใช้บิ๊กดาต้า สำหรับองค์กรภาครัฐ

About this course

Big Data as a Service เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยอาศัยซอฟท์แวร์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีขนาดมหาศาล (Volume) มีความซับซ้อนหลากหลาย (Variety) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Velocity) และต้องผ่านการคิดต่อยอด (Veracity) ซึ่งผลการบูรณาการเหล่านี้สามารถนำไปสู่กระบวนการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่ดีขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และยกระดับองค์กรในอนาคต

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร มีดังต่อไปนี้

  • เรียนรู้และเข้าใจConceptเทคโนโลยีใหม่ในยุคดิจิทัล
  • พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือประมวลผล Big Data
  • เชื่อมโยงทรัพยากรข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • เปิดโอกาสในการยกระดับการบริหารขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรระดับปฏิบัติการ ผู้จัดการ และผู้บริหารในองค์กรที่สนใจในเทคโนโลยีใหม่และต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รูปแบบการอบรม

หลักสูตรการอบรมจำนวน 1 วัน โดยประกอบไปด้วยการบรรยายเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้อบรม 20%, การเรียนรู้ผ่าน Case Study 30% และลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบของการ Workshop 50% โดยมีกระบวนการหลักดังนี้

  • Awareness and Understanding: ตระหนักรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
  • Consideration: พิจารณาความสำคัญและแนวทางการพัฒนาองค์กร
  • Tools Insight: เรียนรู้การใช้เครื่องมือและการลงมือปฏิบัติเบื้องต้น
  • Smart Organization: ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเป็นองค์กรในยุคดิจิทัล

TIME Digital สามารถจัดหลักสูตรนี้ให้มีความเหมาะสมและความต้องการของหน่วยงานในลักษณะ In-house Training ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม