Image Alt

Digital Training

We Enhance “Digital Capabilities” and “Leadership capabilities” in Your Organization

บริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัล นวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจ และการตลาดในยุคดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบหลักสูตรทั่วไป (Public Training Course) และหลักสูตรเฉพาะที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของหน่วยงาน (In-house Training Course) เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดยได้รับความร่วมมือและประกาศนียบัตรรับรอง (Certification Program) กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย

For Corporates

Digital Intrapreneur

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการจะพัฒนาไอเดียธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Plan) หรือ โครงการดิจิทัล (Digital Project) ตั้งแต่เริ่มต้น ให้กลายเป็นแผนธุรกิจที่สามารถทำได้จริง และสามารถประสบความสำเร็จได้ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

Digital Transformation

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการเปลี่ยนแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เปลี่ยน ทัศนคติ และวิธีทำธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยีและมีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง

Digital Literacy

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการใช้เครื่องมือและสื่อในยุคดิจิทัล การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล การเรียนรู้การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งพัฒนาทักษะและเทคนิคการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แก้ปัญหาที่พบในการทำงาน

Design Thinking

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงใจลูกค้าด้วย Design Thinking Process ซึ่งเป็นการออกแบบกลยุทธ์หรือแนวคิดการสร้างจินตนาการในมุมมองที่กว้างขึ้น

Digital Mindset

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาทักษะและกระบวนการในการวางกลยุทธ์ธุรกิจยุคดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาทักษะความเข้าใจและทัศนคติต่อดิจิทัลในอนาคต รวมไปถึงผลกระทบของเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำมาปรับใช้กับโครงสร้างธุรกิจขององค์กร

Pitching Perfect

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการนำเสนอแผนธุรกิจในระยะเวลาที่จำกัดและเรียนรู้เทคนิคในการนำเสนออย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้บริหารในองค์กร นักลงทุน หรือลูกค้า เกิดความเข้าใจ ความประทับใจในสิ่งที่นำเสนอ

Developing Platform Strategy

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการขยายธุรกิจและสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มโดยการสร้างกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันรวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับแฟลตฟอร์มล่าสุด

Business Model Innovation

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่เน้นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้วย Business Model Canvas ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านปัจจัยทั้ง 9 ด้านที่สำคัญ

Innovation & Creativity

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการเพิ่มทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมหรือสินค้าใหม่ๆ ให้ตรงใจลูกค้า จากการนำความคิดสร้างสรรค์ โดย Design Thinking Process และ Innovation Management มาปรับใช้

For Public Sectors

Digital Policy and Regulation

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับองค์กรภาครัฐที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลตามหลักนโยบายและข้อบังคับในยุคดิจิทัล

Digital Transformation

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการเปลี่ยนแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ทัศนคติ และวิธีดำเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยีและพัฒนาไปสู่สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังด้วยการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเป็นเครื่องมือ

Customer Journey Mapping

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการเพิ่มทักษะและเรียนรู้การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการ และการจัดการกับประสบการ์ต่างๆตลอดจนแนวทางปฎิบัติของพนักงานต่อลูกค้าซึ่งล้วนส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้าทั้งสิ้น

Big Data as a Service

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยอาศัยซอฟท์แวร์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีขนาดมหาศาล (Volume)

Data Analysis & Visualization

หลักสูตรสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์และการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ภาพทางความคิด โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการปูพื้นฐานการทำความเข้าใจ การแจกแจง และการจัดระเบียบข้อมูลที่มีอยู่เพื่อใช้ในการนำไปคิดวิเคราะห์

For Business Owners

Digital Entrepreneur

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการจะพัฒนาไอเดียธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Plan) หรือ โครงการดิจิทัล (Digital Project) ตั้งแต่เริ่มต้น ให้กลายเป็นแผนธุรกิจที่สามารถทำได้จริง และ สามารถประสบความสำเร็จได้ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล โดยผ่านกระบวนการต่อไปนี้

Digital Business & Revenue Model

หลักสูตรที่จะช่วยค้นหาไอเดีย วางแผน วิเคราะห์ ต่อยอดธุรกิจ และลงมือปฏิบัติในการสร้างโมเดลธุรกิจนวัตกรรมที่สามารถก่อให้เกิดรายได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งในรูปแบบการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ และปรับปรุงรูปแบบโมเดลธุรกิจเดิมที่มีอยู่

Business Model

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการ ที่เน้นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้วย Business Model Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านปัจจัยทั้ง 9 ด้านที่สำคัญ ก่อเกิดกระบวนการคิดอย่างรอบด้านในทุกมุมมองธุรกิจ เกิดความเข้าใจภาพรวม มองเห็นส่วนที่ขาดและส่วนสำคัญที่ต้องเพิ่มเติมได้ ทำให้สามารถวางแผนวิธีการปรับปรุงพัฒนาในแต่ละด้านได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างเป้าหมายหรือทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Lean Startup Approach

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการ ที่สนในใจสร้างหรือปรับกระบวนการทำงานของธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล การออกแบบธุรกิจ Lean Startup นี้จะมุ้งเน้นความสำคัญของสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นหลัก ใช้วิธีลดกระบวนการหรือทรัพยากรที่ไม่จำเป็น

Digital Marketing

หลักสูตรที่เน้นการสร้างไอเดียและกระตุ้นแนวความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนการตลาดเบื้องต้น กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ และเรียนรู้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับทุกธุรกิจ