Image Alt

Event

We Organize Events Related To Digital & Technology

การจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร เพื่อการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ (Awareness) แลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้ หรือการรวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ด้วยรูปแบบกิจกรรมคุณภาพและสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุด สามารถแบ่งได้เป็น

Focus Group

การจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันภายในกลุ่มทั้งในกลุ่มขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมจะถูกออกแบบให้สามารถเก็บข้อมูลได้ดีและแม่นยำที่สุด จึงสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

Public Conference

การจัดกิจกรรมในรูปแบบของงานสัมมนา งานอภิปราย หรือการจัดประชุม ทั้งในระดับขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมงานได้ ซึ่งลักษณะการให้บริการการจัดกิจกรรมอาจอยู่ในรูปแบบของความร่วมมือ (Partner) ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานหรือ TIME Digital เป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมด (Organizer) ให้กับหน่วยงาน

Tailored Corporate Program

การจัดกิจกรรมเฉพาะตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรหรือหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรม Workshop การอบรมสัมมนาภายในหรือการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ขององค์กร เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในองค์กร

งานที่ผ่านมา

การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแนวทางและมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต โดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

การจัดประชุมระดับนานาชาติ Broadband Forum Asia และ Video Exchange Asia 2019 งานที่รวบรวมผู้นำด้านบรอดแบรนด์และวีดีโอจากองค์กรชั้นนำระดับโลก รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมและการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมบรอดแบรนด์ในปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยความร่วมมือกับ Knect365

For More Information