Image Alt

Our Clients

We Already Provided Our Services to 100+ Companies

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา TIME Digital ได้รับความไว้วางใจให้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับลูกค้าหลากหลายราย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทย

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

TIME Digital ร่วมกับ ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล โดยมีผู้การอบรมมาแล้วทั้งหมด 6 รุ่น

TIME Digital ร่วมกับ ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 17-18 และ 25 ส.ค. 2560

TIME Digital จัดอบรมในโครงการ Singha Smart SMEs 2017 หลักสูตรพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ (The Creative Workshop) ในหัวข้อ INNOVATE BUSINESS: BUSINESS MODEL CANVAS & REVENUE MODEL & VALUE
เมื่อวันที่ 20-21 พ.ค. และ 3-4 มิ.ย. 2560

TIME Digital จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ The design thinking ให้กับกลุ่มพนักงานฝ่ายผู้บริหาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2560

TIME Digital จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) Innovative Management and Digital Transformation ให้กับกลุ่มพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561

TIME Digital จัดกิจกรรม Corporate Governance and Business Ethics ให้กับพนักงาน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561

TIME Digital จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) Innovation and Digital Transformation ให้กับกลุ่มพนักงานระดับ Senior Executives

TIME Digital ร่วมกับ depa จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นและการจัดทำแนวทางและมาตรการพัฒนาอุตสหกรรมดิจิทัลในอนาคต ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561

TIME Digital จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Model Canvas ให้กับกลุ่มพนักงานฝ่าย HR บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ อาคาร SCG 100 ปี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ กทม. เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562

TIME Digital ร่วมกับ TDGA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ธอส.) ในหัวข้อ Customer Journey เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562

TIME Digital ร่วมกับ TDGA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ธอส.) ในหัวข้อ Big Data Analytics เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2562

TIME Digital จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Mindset and Transformation ให้กับกลุ่มพนักงานบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562

For More Information