/    /  Digital Business Roadmap

Digital Business Roadmap

การออกแบบธุรกิจเชิงกลยุทธ์ดิจิทัล

About this course

Digital Business Roadmap เป็นการออกแบบวิธีการเชิงกลยุทธ์ดิจิทัลในการเชื่อมกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับองค์ประกอบส่วนต่างๆขององค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยจะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยสำคัญในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งปัจจัยภายนอกและสมรรถนะขององค์กรที่มีอยู่ นำมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

  • ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ให้กับองค์กร
  • ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงและแก้ให้ตรงจุด
  • มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กร
  • บริหารจัดการทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ต่อยอดความสามารถและข้อได้เปรียบของธุรกิจ
  • เป้าหมายขององค์กรมีความชัดเจน

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ขององค์กรและปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน เพื่อนำองค์กรสู่ยุคดิจิทัล 4.0

รูปแบบการออกแบบ

นำเสนอแผนกลยุทธ์และวิธีดำเนินการ พร้อมกำหนดวิธีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน โดยระยะเวลาในแต่ละโปรเจคจะขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน โดยกระบวนการหลักมีดังนี้

  • Discover: รวบรวมข้อมูลและเข้าใจถึงปัญหาในการดำเนินงานขององค์กรอย่างแท้จริง
  • Define: วิเคราะห์ถึงปัญหาโดยพิจารณาหลากหลายปัจจัย
  • Deliver: ร่วมกันกับองค์กรอย่างใกล้ชิด เพื่อออกแบบแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล

For More Information