/    /  Digital Business Coach

Digital Business Coach

การออกแบบธุรกิจดิจิทัล

About this course

Digital Business Coach การออกแบบสำหรับธุรกิจยุคดิจิทัล โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจยุคดิจิทัลของบุคลากร โดยใช้การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่องค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานตำแหน่งล่างสุดจะต้องมีส่วนร่วมในการปรับตัวไปสู่ยุค 4.0 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดได้

  • สร้างการรับรู้และทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในองค์กร
  • เพิ่มทักษะการรับรู้และความสามารถทางด้านดิจิทัล
  • ก่อให้เกิดไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาองค์กร
  • องค์กรมีความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ประกอบการที่ต้องการจะเปลี่ยนถ่ายองค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค

รูปแบบการออกแบบ

นำเสนอแผนการในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของบุคลากรในองค์กร โดยมีกระบวนการดังนี้

  • Pre-Digital Literacy & Maturity Evaluation: ประเมินทักษะการเรียนรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดด้านดิจิทัลของบุคลากรทั้งองค์กร เพื่อใช้ในการวางแผนในการพัฒนา
  • Problem Identification: บ่งชี้ถึงปัญหาขององค์กร
  • Digital Business Design: ออกแบบพัฒนาองค์กร
  • Implementation: ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล
  • Post-Digital Literacy & Maturity Evaluation: ประเมินทักษะการเรียนรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดด้านดิจิทัลของบุคลากรทั้งองค์กรหลักจากดำเนินการพัฒนา

For More Information