/    /  Customer Journey Design

Customer Journey Design

การออกแบบแนวทางของลูกค้า

About this course

Customer Journey Design เป็นการออกแบบวิธีการในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เพื่อเข้าใจถึงแนวทางการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยทำให้การวางแผนทางการตลาดเป็นไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น เพราะ Customer Journey จะบอกขั้นตอนที่ผู้บริโภคที่จะมาซื้อสินค้าและบริการได้อย่างละเอียด ถ้าหากประสบปัญหาในขั้นตอนในก็สามารถแก้ไขได้อย่างถูกจุด ซึ่งจะทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้มากขึ้น

  • เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้ชัดเจน
  • ออกแบบสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้
  • วางแผนกลยุทธ์ในการเข้าถึงของสินค้าและบริการได้

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ประกอบการที่ต้องการวางแผนกลยุทธ์ถึงช่องทางการตลาด เพื่อให้เข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้

รูปแบบการออกแบบ

นำเสนอแผนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลการวิเคราะห์ รวมไปถึงข้อเสนอแนะทางการตลาดตามกระบวนการ Customer Journey นี้ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนหลัก โดยจะทำการเก็บข้อมูลของลูกค้าในแต่ละขั้นตอนดังนี้

  • Awareness การรับรู้
  • Consideration การคิดพิจารณาและเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ
  • Purchase การซื้อสินค้าและบริการ
  • Usage/Service การใช้งานสินค้าหรือบริการ
  • Loyalty การกลับมาซื้อซ้ำ

For More Information