/    /  Customer Insight Analysis

Customer Insight Analysis

การออกแบบการวิเคราะห์ความเข้าใจของลูกค้า

About this course

Customer Insight Analysis เป็นการออกแบบวิธีการในการเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างชาญฉลาด ไปจนถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ผล โดยเริ่มวิเคราะห์ตั้งแต่แนวโน้มของการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการของลูกค้าในช่วงระยะเวลาสั้นและยาว กลุ่มประเภทลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา ล้วนแต่มีผลในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น รวมไปถึงลักษณะพฤติกรรมของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะแปรผันตามสไตล์ของแต่ละบุคคลหรือบุคลิกที่ต่างกัน เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง จากนั้นจึงจะนำการวิเคราะห์นี้ไปใช้ในการสร้างและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งเป็นการสร้างความสำเร็จทางการตลาดอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

  • เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด
  • ลูกค้าพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ
  • สร้างความผูกผันต่อลูกค้า ไปจนถึงความภักดีต่อแบรนด์
  • เข้าใจแนวโน้มของตลาดและปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเพื่อตอบโจทย์ได้

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ประกอบการที่ต้องการค้นหาแนวคิดผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า พร้อมหาแนวทางทดสอบความต้องการของตลาด ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการเริ่มต้นหาธุรกิจที่สนใจหรือปรับเปลี่ยนพัฒนาธุรกิจเดิม

รูปแบบการออกแบบ

นำเสนอแผนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงข้อเสนอแนะทางการตลาด โดยมีกระบวนการดังนี้

  • Design & Develop: วางแผนการเก็บข้อมูล โดยมีการกำหนดตัวแปรอย่างชัดเจน
  • Data Collection: เก็บและรวบรวมข้อมูลอย่างชาญฉลาด
  • Data Analysis: วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
  • Data Implication & Recommended Action: สรุปผลการวิเคราะห์ พร้อมข้อเสนอแนะ

For More Information