Image Alt

Business Design

Turning Challenges Into Exceptional Successes

การออกแบบและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาธุรกิจ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการ และวิธีดำเนินธุรกิจขององค์กรในยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

Digital Business Roadmap

การออกแบบวิธีการเชิงกลยุทธ์ดิจิทัลในการเชื่อมกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับองค์ประกอบส่วนต่างๆขององค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้

Customer Insight Analysis

การออกแบบวิธีในการเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างชาญฉลาด ไปจนถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ผลตั้งแต่แนวโน้มการเลือกซื้อสินค้าจนถึงใช้บริการของลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

Customer Journey Design

การออกแบบวิธีในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า โดยการใช้เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจถึงแนวทางการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ทำให้การวางแผนทางการตลาดเป็นไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

Experiment

การออกแบบเครื่องมือเพื่อช่วยในการเรียนรู้และทดลองทางการตลาด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์และทำให้เกิดความใจตลาดและความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยตอบคำถามที่นักการตลาดต้องการได้

Business Model Design

การออกแบบโมเดลธุรกิจโดยการจำลองธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น ว่าธุรกิจของเราจะให้บริการหรือขายอะไร ขายให้ใคร ขายอย่างไร ขายที่ไหน ผลิตด้วยอะไร ใครมาช่วยผลิต และมีรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างไร รวมถึงมีกำไรจากการให้บริการและสินค้าตัวไหนบ้าง

Digital Business Coach

การออกแบบสำหรับธุรกิจยุคดิจิทัล เน้นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของบุคลากรในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจยุคดิจิทัล โดยใช้การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่องค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการจะต้องมีส่วนร่วมในการปรับตัวไปสู่ยุคดิจิทัล 4.0